Studerende - praktikforløb

Ønsker du at komme i praktik på Børne og Unge Center Vejle Fjord? Så læs først beskrivelsen af os som praktiksted og tag derefter fat i os.

Praktikbeskrivelse

 • Institutionstype / Foranstaltning

  Vi har 45 døgnpladser og en intern skole med plads til 42 elever både interne og eksterne.

  Vores målgruppe er børn fra 4 - 18 år.

  På Børne og Unge Center Vejle Fjord er der 8 boafdelinger:

  • Kærnehuset,
  • Store Perlen,
  • Lille Perlen
  • Nordstjernen
  • Sydstjernen
  • Satelitten
  • Udsigten
  • Opvækstafdelingen

  Der er 4 teams i Solvejskolen, vores interne skole. Derudover har vi et Samværshus og et Ambulant team.

  Vi har døgnåbent.

 • Lovgrundlag

  § 51 jf. serviceloven
  § 108 jf. serviceloven

 • Karakterstik af brugergruppen

  Se hjemmeside for yderligere beskrivelse.

  Vores børn og unge har socioemotionelle vanskeligheder og kan have været udsat
  for overgreb og omsorgssvigt og kan være diagnosticeret inden for autismespektrumsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrrelser.

 • Arbejdsmetoder

  Den pædagogiske metode bygger på et fælles fagligt fundament, der bl.a. består af et defineret menneskesyn og værdigrundlag, forskellige pædagogiske og psykologiske teorier, samt viden om specifikke handicap. Det kædes sammen for at få en sammenhængende forståelse af det enkelte barn, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædagogiske handlinger.

  Værdigrundlag
  Et værdigrundlag ser vi som værende de værdier, man ligger til grund for sit samspil med andre mennesker. Det bygger ovenpå menneskesynet og er påvirket af ens udviklingsforståelse.
  Vores værdier har afgørende betydning for vores afsæt i udviklingsarbejdet og leves i Børne
  og Unge Center Vejle Fjords kultur.

  • Vi vil møde hvert menneske med respekt, uanset hvordan dets kompetencer er.
  • Vi vil møde hvert menneske åbent, nysgerrigt og fordomsfrit
  • Vi vil være oprigtig i kommunikation med børn, forældre og kollegaer med hensyntagen til opgaven og de involveredes kompetencer og ressourcer.
  • Vi tror på at hvert menneske har sine grunde til at handle, som de gør.
  • Vi tror på at hvert menneske grundlæggende ønsker konstruktivt at forvalte eget liv og
   indgå i sociale sammenhænge, samt være en del af en samfundsmæssig virkelighed i
   den kultur, de lever i.
  • Vi tror på at forældre ønsker at gøre det bedste, de kan for deres børn og gøre det, de
   kan, ud fra de kompetencer og ressourcer, de har.

  Vi mener grundlæggende at mennesker udvikler sig bedst i et anerkendende og ressourcefokuseret miljø. Derfor arbejder vi bevidst og målrettet med at en sådan kultur leves på Børne
  og Unge Center Vejle Fjord.

  Menneskesyn
  Et menneskesyn ser vi som værende den måde, hvorpå man grundlæggende betragter og forstår andre mennesker, deres bevidsthed og handlinger.

  Vi tager udgangspunkt i:

  • At hvert menneske er noget helt særligt med sin egen historie, sin egen måde at bruge
   sine sanser på og opleve verden.
   At hvert enkelt menneske har gjort sig sin helt egen erfaringsdannelse ud fra de livsvilkår, det har haft og har dermed udviklet sine kompetencer.
  • At hvert menneske er et social væsen, der er afhængig af og bliver påvirket af sit samspil
   med andre mennesker.
  • At hvert enkelt menneske indgår i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.

  Det daglige pædagogiske miljø
  Hver boafdeling indrettes så hjemligt som muligt og der er en rytme og rutiner, som ligner
  en families.
  Hverdagens fælles aktiviteter tydeliggøres gennem ugeplaner i spisestuen. Nogle aktiviteter er
  faste som eks. rengøring. Andre planlægges ud fra børnenes ideer og andre igen ud fra en
  professionel vurdering af træning i kompetencer og oplevelser.

  Børne og Unge Center Vejle Fjord har en defineret kostpolitik, som danner grundlag for den
  kost der er på stedet. Gennem undervisning, dialog og praksis arbejdes der på implementering af sunde kostvaner hos børnene og de unge.
  Der lægges stor vægt på fysisk aktivitet flere gange om ugen – og gerne hver dag.

  Der er genkendelige rammer og en forudsigelig hverdagsstruktur på alle afdelinger, således at
  det enkelte barn får muligheder for at udvikle personlighed og færdigheder i samspil med andre. Barnet får mulighed for at orientere sig i det genkendelige og opleve sig selv som handlende og til en vis grad selvregulerende.

  Samtidig bliver der lyttet til det enkelte barn, det tages alvorligt og der vises forståelse ud fra
  den enkeltes livsverden. Barnet har mulighed for indflydelse på eget liv og spejles i følelser og
  handlinger, for derigennem at få mulighed for at opbygge sin indre kerne.

  Den daglige struktur skal være til hjælp for, at barnet kan få styr på sine egne handlinger –
  gennem strukturen sættes barnets forsøg på at mestre egne livsbetingelser i centrum. Inden
  for strukturen lader vi børnene bidrage med deres egen social viden og anerkender den dermed og giver den mening. Hermed validerer vi den enkeltes forsøg på at mestre verden

 • Ansatte

  • Pædagoger
  • Lærere
  • Psykologer
  • Socialrådgivere
  • Netværksmedarbejdere
  • Administrativt og praktisk personale
  • Ledelse
 • Praktikvejleders kvalifikationer

  • Pædagogisk grunduddannelse
  • PD modul i praktikvejledning
 • Praktikvejledere

  • Kærnehuset: Gitte Højgaard Pedersen
  • Opvækstafdelingen:  Kasper Bækgaard Laursen
  • Solvejskolen: Henrik Jørgensen og Rene Mau
  • Stjernen: Lene Adelstedt

   

 • Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

  Vi samarbejder bredt inden for flere forskellige fagområder:
  - Anbringende kommuner
  - Børne- og ungdomspsykiatrien
  - Praktiserende læger og speciallæger
  - Eksterne skoler og uddannelsesinstitutioner.
  - Dagbehandlingscentre
  - Politiet
  - Fysioterapeuter o. lign. 

 • Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

  Det er som udgangspunkt praktikstedet der vælger hvilken afdeling man er på.

 • Arbejdsforhold

  Den studerende vil som udgangspunkt ikke arbejde alene. Den studerende vil altid stå på arbejdsplanen sammen med en anden.
  Dog kommer der ofte situationer i den daglige pædagogiske praksis hvor den studerende agerer på egen hånd. Samtidig forventes der af den studerende at tage aktiv del i den pædagogiske praksis, efter ’oplæring’ og her være initiativtager på aktiviteter i hverdagen. Arbejdstid vil variere alt efter om man kommer i praktik på døgnafdeling eller skole.
  På boafdeling er arbejdstiden hovedsageligt aften, hver anden weekend og kan være helligdage. Der vil kunne forekomme døgnvagter.
  Skolen følger Vejle Kommunes ferieplan.

  Vi prioriterer at den studerende får mulighed for at være studerende.

 • Øvrige oplysninger

  Det forventes af den studerende deltager i et planlagt informationsmøde, hvor der tages stil-ling til hvilken afdeling, den studerende tilknyttes. Derudover forventes det at den studerende på eget initiativ kommer på forbesøg, efter aftale med vejlederen på den pågældende afdeling. Formålet med dette besøgt er at studerende får hilst på vejleder, og bliver vist rundt på afdelingen.
  På BUCVF er alle ansatte underlagt tavshedspligt, hvilket også er gældende de studerende uanset praktikperiode, derfor skal studerende underskrive et dokument ved praktikkens start.
  BUCVF indhenter straffeattest og børneattest på alle ansatte, også studerende.
  De studerende skal overholde stedets rygepolitik, hvilket betyder at der ikke må ryges i arbejdstiden.
  Det forventes, at man orienterer sig i vores personalehåndbog, samt læser kapitel 6 ”Særligt specialiserede døgninstitutioner” fra bogen ”Pædagogik i døgninstitutioner.
  Vi modtager kun studerende i 2. og 3. praktik og den studerende skal være fyldt 25 år.
  Den studerende skal have gyldigt kørekort.

 • Kontaktperson for studerende

  Lene Bruun, Konstitueret afdelingsleder

Lene Bruun Konstitueret leder for Opvækstafdelingen
Send e-mail telefon 40 27 85 59